Verscherpte maatregelen m.b.t. Coronavirus

Beste vrijwilligers, parochianen en kerkbezoekers,

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus ontvingen we hedenmorgen een schrijven van het aartsbisdom, waarin concrete maatregelen zijn aanbevolen teneinde de verspreiding van het virus te beperken. Deze maatregelen hebben als zodanig consequentie voor liturgische en pastorale activiteiten in onze parochie.

Pastoraal team en bestuur delen u hierbij mede, dat:

 • alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen én alle doordeweekse vieringen in onze parochie Sint Willibrordus met onmiddellijke
  ingang tot 31 maart worden afgelast. Hier vallen vieringen in verpleeg- en
  verzorgingshuizen onder.
 • alle sacramentele en catechetische (kinder)bijeenkomsten van de parochie tot
  31 maart komen te vervallen.
 • andere gelegenheidsvieringen als doop, huwelijk en uitvaart mogelijk zijn, onder strikte voorwaarden.

In lijn van het bisdom ontraden we samenkomsten als koorrepetities.

‘Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd, altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen Corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: ‘volg de richtlijnen voor contact van het RIVM’, schrijven de Nederlandse bisschoppen.

De reeds genomen maatregelen door de Nederlandse bisschoppen op 28 februari jl. blijven van kracht. Deze maatregelen zijn:

 • Geen tongcommunie, maar handcommunie;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk

We begrijpen dat de genomen maatregelen voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed.

Op diverse plekken zijn kerken / kapellen open om mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Met nadruk delen wij u mede dat de pastorale zorg doorgang kan vinden. Per situatie zullen we bekijken wat wel en niet mogelijk is in dezen.

Namens het pastoraal team en bestuur parochie Sint Willibrordus,

Pastoor Thanh Ta